تخفیف ویژه!
کد شناسه :323368

ضديت با آمريكاگرايي در سياست جهان

450,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اکنون آمريکاستيزي و آمريکاگرايي، ابعاد جغرافيايي و در عين حال، مفهومي يافته است و لذا آنچه در حوزه جنوب شرق آسيا، گرايش يا عدم گرايش به آمريکا شناخته مي‌شود در آسياي غربي و شمال آفريقا، شکل‌ ديگري دارد. در عين حال مفاهيم متعارض آمريکاستيزي و آمريکاگرايي، از لحاظ مفهومي نيز ابعاد گوناگوني يافته و از آمريکاستيزي راديکال تا آمريکاگرايي ليبرالي را در برگرفته است. اين کتاب بر آن است تا ابعاد گوناگون اين دوگانگي را تبيين کند و لذا در حوزه سياسي و فرهنگي، نويسندگان مطرحي چون کندي، گياکوموچوزا، جانستون و استوکمن ديدگاه‌هاي خود را در اين کتاب مطرح کرده‌اند. لذا بررسي علمي دو چهره متعارض از آمريکا، مهم‌ترين ويژگي اين کتاب است که آن را از پژوهش‌‌هاي مشابه، متمايز مي‌کند.