تخفیف ویژه!
کد شناسه :323369

فلسفه فلسفه اسلامي

580,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

فلسفه اسلامي، عمر طولاني و پايداري را سپري کرده است و زمان آن رسيده است تا با نگاهي معرفت شناسانه به وصف و تبيين و ارزيابي درجه دوم آن پرداخت و پرسش هاي فلسفه مضافي را از فلسفه اسلامي جويا شد. براي دستيابي به پاسخ هاي معرفت شناسانه، تحقيق فلسفه فلسفه اسلامي يا فلسفه پژوهي در حوزه مکاتب فلسفه اسلامي ضرورت مي يابد. پرسش هايي مانند چيستي فلسفه اسلامي، روش شناسي، ترابط آن با ساير علوم و معارف، تبيين گزاره هاي فلسفي، آسيب شناسي، کشف ساختار فلسفه اسلامي، مقايسه گرايش ها و رويکردهاي گوناگون و جايگاه فلسفه اسلامي، مقايسه روش و ساختاري با فلسفه هاي غرب و کارکردهاي فلسفه اسلامي، نمونه اي از اين نگرش معرفت شناسانه و درجه دوم است. نوآوري ها و نقدهاي مطرح شده در کتاب فلسفه فلسفه اسلامي به شرح ذيل بيان مي گردد:- کشف چهار مدل فلسفه هاي مضاف به علوم و امور با رويکرد تاريخي يا منطقي؛- تأسيس دو مدل از فلسفه هاي مضاف به علوم و امور با رويکرد تاريخي و منطقي (نظريه ديدباني)؛- تأسيس فلسفه فلسفه اسلامي؛- تحليل و ارزيابي و نقد تعاريف فلسفه اسلامي؛- تعريف جديدي از حکمت نوين اسلامي با عنوان حکمت خودي؛- تطبيق حکمت خودي با نظام هاي فلسفي و علمي مشابه؛- تبيين واژه هاي کليدي و نظام مند کردن تعاريف فيلسوفان.اين تحقيق که با عنوان فلسفه فلسفه اسلامي (نظريه ضرورت نوآوري در فلسفه اسلامي و تأسيس حکمت نوين اسلامي) ارائه مي گردد، با رويکرد تاريخي و منطقي به برخي از پرسش هاي درجه دوم و درباره فلسفه اسلامي پرداخته است.کتاب فلسفه فلسفه اسلامي در هشت گفتار سامان يافته است:گفتار اول: چيستي و گونه هاي فلسفه هاي مضاف؛ گفتار دوم: نظريه ديدباني (تأسيس فلسفه مضاف تاريخي- منطقي)؛ گفتار سوم: چيستي فلسفه فلسفه اسلامي؛ گفتار چهارم: چيستي فلسفه يونان؛ گفتار پنجم: چيستي فلسفه اسلامي؛ گفتار ششم: حکمت نوين اسلامي (حکمت خودي)؛ گفتار هفتم: ساختار و قلمرو فلسفه اسلامي؛ گفتار هشتم: آسيب شناسي فلسفه اسلامي.