تخفیف ویژه!
کد شناسه :45134

كيميا: علم‌جهان، ‌علم‌جان

140,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

از عصر روشنگري به بعد رسم بوده است که کيمياگري را پيش قراول علم شيمي به حساب آورند. به همين سبب تقريبا همة دانشمنداني که به ادبيات کيميا توجه داشته اند، بدان صرفا به عنوان مراحل اولية اکتشافات شيمي مي نگريستند و بي اختيار نتيجه مي گرفتند که ميل سيري ناپذير به ساختن طلا همواره موجب شده است که کساني به انبوه نسخه ها اعتقاد پيدا کنند که اگر نيک نگريسته شود چيزي بيش از نوعي کاربست عامه پسند و خرافي فلسفة طبيعي قدما نبوده است. ظاهرا هرگز به ذهن کسي خطور نکرده است که هنري از اين نوع، با وجود همة فريبکاري هايش، چگونه توانسته در طول قرن ها خود را در دل فرهنگ هاي بي اندازه مختلف شرق و غرب جاي دهد؟ تيتوس بورکهارت، هنرشناس و انديشمند سوئيسي ـ آلماني معاصر، در اين کتاب به کيميا به عنوان نشانه اي از توانايي عميق روح و جان مي نگرد و فارغ از تعابير روان شناسي يونگ، که آن را پشتوانة اثبات نظرية ناخودآگاه جمعي ساخته است و منشا آن را در شالودة رواني مبهم مي جويد، به ياري شناسايي رشتة وحدت بخش رموز کيمياوي، ريشة آن را در مرتبه اي مافوق فرآيندهاي ذهني آگاهانه در مقام نوعي تشرف به واقعيت روح جست وجو مي کند.